(20)060616 2154 BQ-  StoneHear  StB FFA 3 StoneHeart RDF v1.0gb2 / StoneHeart RDF ~ Maze 3

01:58 27/30    Bääk                OøH Yell:   LOL
02:40 06/30    √inylrake           oØh Yell:   nice shot
02:47 00/30    Bääk                OøH Yell:   my own archers shot my lock in self-D
04:12 23/30    Bääk                OøH Yell:   btw: ouside archers have fire arrows
+PG+ 08:44 24/30    Bääk                OøH Yell:   gga
+PG+ 08:45 18/30    √inylrake           oØh Yell:   gga


(20)060616 2208 BQh- StoneHear  Asn FFA 4 StoneHeart RDF v1.0gb2 / StoneHeart RDF ~ Maze 6

-PT- -00:07 16/30    Quesø               OøH Yell:    i see you h
01:51 08/30    Bääk                OøH Yell:   duh
02:03 11/30    Bääk                OøH Yell:   do we not have dorfs here? just noticed?
04:37 01/30    Bääk                OøH Yell:   map bug: no dorfs on assassin!
07:28 23/30    Bääk                OøH Yell:   hmmm - guess this isn't the best practice :)
+PG+ 08:02 09/30    Quesø               OøH Yell:   lol
+PG+ 08:04 05/30    √inylrake           oØh Yell:   gga
+PG+ 08:04 17/30    Bääk                OøH Yell:   gga


(20)060617 0022 BFP- StoneHear  StB FFA 4 StoneHeart RDF v1.0gb2 / StoneHeart RDF ~ Light 4

-PT- -00:23 22/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   wierd!
-PT- -00:20 05/30    Bääk                OøH Yell:   dan
-PT- -00:20 05/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   normal units!
-PT- -00:13 00/30    Bääk                OøH Yell:   forgot diff level here sets units
-PT- -00:09 18/30    Bääk                OøH Yell:   was normal for mwc maps
-PT- -00:08 13/30    √inylrake           oØh Yell:   what do these do?
00:22 00/30    Bääk                OøH Yell:   we cuold restart if you want some melee too
00:28 23/30    Pyro                øπyx Yell:   nah
00:30 26/30    √inylrake           oØh Yell:   melee schmelee
00:32 08/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   nah, this'll be fun
00:45 14/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   whoa, glad I didn't slip and keel soemone
03:12 10/30    Pyro                øπyx Yell:   ahh
03:19 29/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   that's what your duff said
03:28 10/30    Pyro                øπyx Yell:   surounded i was
03:42 00/30    Bääk                OøH Yell:   lol
04:04 00/30    Pyro                øπyx Yell:   i didnt even see the dwarf that killed my arcs
04:05 26/30    Bääk                OøH Yell:   yeah whatever
04:07 21/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   sweet dud
04:10 15/30    Pyro                øπyx Yell:   i saw him and tried to run
04:15 12/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   I saw the dud
04:21 02/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   I got lucky :)
04:32 12/30    Bääk                OøH Yell:   think pyro and I were sandwich spread :)
04:41 23/30    Pyro                øπyx Yell:   heh
04:58 13/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   nice, vr!
+PG+ 05:03 24/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   gg
+PG+ 05:05 04/30    √inylrake           oØh Yell:   gga
+PG+ 05:05 06/30    Bääk                OøH Yell:   yowza
+PG+ 05:06 08/30    Bääk                OøH Yell:   gga


(20)060617 0034 BFP- StoneHear^ StB FFA 4 StoneHeart RDF v1.0gb2 / StoneHeart RDF ~ Light 4

-PT- -00:21 27/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   nice
00:38 18/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   keel
00:47 09/30    Bääk                OøH Yell:   fences aruond mid here too - legendary
01:02 00/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   the legendary fences of Baak
01:13 02/30    Pyro                øπyx Yell:   oops
01:32 10/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   ahh, ha!
02:30 16/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   no s'mores for you!
04:36 21/30    Bääk                OøH Yell:   wow ball far away!
05:42 11/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   nice fight, vr
05:51 03/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   dagnabbit
05:57 22/30    √inylrake           oØh Yell:   likewise
07:10 22/30    Pyro                øπyx Yell:   grrr
07:35 10/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   no, fight each other
07:37 02/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   nto me
07:40 09/30    Pyro                øπyx Yell:   lolw
07:42 00/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   see
08:04 22/30    Pyro                øπyx Yell:   why no gas?
08:41 17/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   crumb
09:02 06/30    Pyro                øπyx Yell:   that jman disintergrated
09:04 07/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   you get him vr
+PG+ 09:25 19/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   gg
+PG+ 09:25 26/30    √inylrake           oØh Yell:   gga
+PG+ 09:28 21/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   nice, baak
+PG+ 09:30 21/30    Bääk                OøH Yell:   gga


(20)060617 0046 BFP- StoneHear^ StB FFA 4 StoneHeart RDF v1.0gb2 / StoneHeart RDF ~ Light 4

-PT- -00:18 17/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   I'm dewmed
-PT- -00:07 01/30    Bääk                OøH Yell:   steel cloudkeel
00:12 12/30    √inylrake           oØh Yell:   nice ball location
00:13 03/30    Bääk                OøH Yell:   these are now T-Ghols
00:21 11/30    Bääk                OøH Yell:   so won't toss until you use special
00:37 07/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   KEEEL
00:49 10/30    Bääk                OøH Yell:   heh ball on wall! doh
00:59 08/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   iss ok
01:09 28/30    Bääk                OøH Yell:   aye - all part of the randomness
01:50 15/30    Bääk                OøH Yell:   heh
01:56 03/30    √inylrake           oØh Yell:   ghol didn't throw mondoflare
02:35 08/30    √inylrake           oØh Yell:   that ball isn't going anywhere
02:53 09/30    Bääk                OøH Yell:   think you're right
04:42 25/30    Pyro                øπyx Yell:   ahh
05:42 28/30    Bääk                OøH Yell:   wow frum & vr flanked
05:50 09/30    Bääk                OøH Yell:   while fighting pyro
05:51 10/30    Bääk                OøH Yell:   heh
07:15 02/30    Bääk                OøH Yell:   ouch
07:22 20/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   nice
07:30 27/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   omg, a dude I have left
07:41 08/30    Pyro                øπyx Yell:   lol
07:44 20/30    Bääk                OøH Yell:   heh
07:53 20/30    Bääk                OøH Yell:   lol
+PG+ 08:02 26/30    Bääk                OøH Yell:   lol
+PG+ 08:03 23/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   gg
+PG+ 08:04 03/30    Bääk                OøH Yell:   gga
+PG+ 08:08 04/30    √inylrake           oØh Yell:   gga


(20)060617 2201 BCHM.Lichen_Fi^ BoP 2 Team RZD Lichen_final / Lichen Unto Death .

-PT- -01:53 09/30    Quesø               OøH Whisper:   got a call, cya soon
-PT- -01:48 24/30    Bääk                OøH Whisper:   k
-PT- -01:35 23/30    Monstertool      OoH   Yell:   lost Q
-PT- -01:33 13/30    Bääk                OøH Yell:   Q got a call
-PT- -01:29 20/30    Monstertool      OoH   Yell:   ahh
-PT- -01:29 17/30    Bääk                OøH Yell:   this ok
-PT- -01:09 08/30    HedgeSnake             Yell:   Why aren't these dark units?
-PT- -00:55 01/30    Bääk                OøH Yell:   were they supposed to be? doh?
-PT- -00:43 18/30    √inylrake           oØh Whisper:   i will be D
-PT- -00:42 14/30    HedgeSnake             Yell:   noobie host
-PT- -00:36 15/30    √inylrake           oØh Whisper:   oh wait. BOP 
-PT- -00:36 09/30    Bääk                OøH Yell:   I thought general was on this one...
-PT- -00:33 21/30    √inylrake           oØh Whisper:   hah!
-PT- -00:28 20/30    √inylrake           oØh Whisper:   legendary
-PT- -00:18 08/30    Bääk                OøH Yell:   oh I set to normal so we wouldn't get
-PT- -00:13 19/30    Bääk                OøH Yell:   reinforcements...
-PT- -00:10 25/30    Bääk                OøH Yell:   this going to be ok?
-PT- -00:08 03/30    Bääk                OøH Yell:   or restart?
-PT- -00:01 08/30    HedgeSnake             Yell:   Is fine... no time
00:05 27/30    Bääk                OøH Yell:   k sorry CK! next time! :)
00:23 09/30    Bääk                OøH Whisper:   we moving ball somewhere or D here?
00:29 07/30    √inylrake           oØh Whisper:   not a bad spot
00:37 19/30    √inylrake           oØh Whisper:   ill move it up to corner
00:39 01/30    Bääk                OøH Whisper:   aye probably best methinks
00:43 07/30    Bääk                OøH Whisper:   do you want me on O?
00:57 00/30    Bääk                OøH Whisper:   lol
01:35 10/30    Bääk                OøH Whisper:   i have nothing against thrall personally
01:39 04/30    Bääk                OøH Whisper:   but they are a tad slow :)
01:46 27/30    √inylrake           oØh Whisper:   is this a 2 ball game?
01:50 03/30    Bääk                OøH Whisper:   they said they wanted to D
01:59 21/30    Bääk                OøH Whisper:   aye: ball is CTF flag
02:16 14/30    Bääk                OøH Whisper:   more?!?
02:23 28/30    Bääk                OøH Whisper:   keep them methinks
02:25 15/30    √inylrake           oØh Whisper:   warrs
03:10 04/30    √inylrake           oØh Whisper:   wow nice pattern on overhead
03:22 01/30    Bääk                OøH Whisper:   thx I went for that
09:02 28/30    √inylrake           oØh Whisper:   we will be in trouble in about 2 min
09:10 23/30    HedgeSnake             Yell:   gga
09:15 10/30    √inylrake           oØh Whisper:   or maybe 1m
+PG+ 09:27 24/30    Bääk                OøH Yell:   gga
+PG+ 09:27 24/30    Monstertool      OoH   Yell:   gga 
+PG+ 09:28 07/30    √inylrake           oØh Whisper:   gg
+PG+ 09:30 06/30    √inylrake           oØh Yell:   gga


(20)060617 2213 BHM- Triskelio^ Ral FFA 4 Triskelion v1.0gb2 / Triskelion 6 (Lars)

03:09 17/30    Monstertool      OoH   Yell:   gga  
+PG+ 03:21 19/30    √inylrake           oØh Yell:   gga
+PG+ 03:22 25/30    Bääk                OøH Yell:   ga
+PG+ 03:24 26/30    Bääk                OøH Yell:   gga


(20)060617 2236 BFHM.Twister v  Ral FFA 7 Twister v1.2 / Twister v.2 (8 teams BIG)

-PT- -00:14 26/30    Bääk                OøH Yell:   we played the guy who made this map tonight
-PT- -00:13 17/30    Bääk                OøH Yell:   btw
-PT- -00:02 08/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   one BMW?
00:13 00/30    Bääk                OøH Yell:   krille
03:26 15/30    HedgeSnake      OoH    Yell:   I'll cya next week!
03:28 12/30    HedgeSnake      OoH    Yell:   ggs all
03:33 24/30    Bääk                OøH Yell:   gg's HS!
03:35 06/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   g'night, HS!
03:38 06/30    Monstertool      OoH   Yell:   ggs HS 
+PG+ 06:01 14/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   gg
+PG+ 06:01 14/30    Monstertool      OoH   Yell:   gga  =) 
+PG+ 06:01 19/30    Bääk                OøH Yell:   nice mt
+PG+ 06:02 14/30    √inylrake           oØh Yell:   ga
+PG+ 06:02 29/30    Bääk                OøH Yell:   gga


(20)060617 2251 BFMN.StoneHear  StB FFA 6 StoneHeart RDF v1.0gb2 / StoneHeart RDF ~ Maze 6

-PT- -00:39 29/30    Bääk                OøH Yell:   sorry just realized PT
-PT- -00:35 27/30    Bääk                OøH Yell:   but by the time I type this
-PT- -00:31 13/30    Bääk                OøH Yell:   most will be gone...
01:11 07/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   scary
01:39 12/30    Monstertool      OoH   Yell:   LOL OMG this is going bad
01:43 09/30    Bääk                OøH Yell:   omg mt
02:26 19/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   close, vr!
02:53 11/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   luck!
03:25 05/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   I got lucky w/ that pus, nki
07:02 02/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   not good
07:06 22/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   but nice :)
08:47 15/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   must
08:48 17/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   get
08:49 24/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   to
08:51 13/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   ball
+PG+ 10:02 07/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   gg
+PG+ 10:03 10/30    Bääk                OøH Yell:   omg
+PG+ 10:03 18/30    √inylrake           oØh Yell:   gga
+PG+ 10:04 23/30    Bääk                OøH Yell:   gga
+PG+ 10:06 23/30    Bääk                OøH Yell:   nice Q
+PG+ 10:07 18/30    NKI                    Yell:   gg


10  (20)060617 2311 BFQ- Venice   ^ StB FFA 4 Venice

10  -PT- -00:39 11/30    Bääk                OøH Yell:   funk
10  -PT- -00:35 12/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   it's fine
10  -PT- -00:34 12/30    Bääk                OøH Yell:   sorry no UT
10  -PT- -00:29 15/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   no worries
10  -PT- -00:20 04/30    √inylrake           oØh Yell:   dang i wanted some airships to trade for
10  -PT- -00:19 00/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   wow, this'll be neat
10  00:01 28/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   one min Truce?
10  00:05 15/30    Bääk                OøH Yell:   aye
10  00:11 17/30    √inylrake           oØh Yell:   one mini truce
10  00:19 27/30    Bääk                OøH Yell:   har har! :D
10  00:25 21/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   lol
10  01:01 17/30    Bääk                OøH Yell:   truce off
10  02:34 23/30    Bääk                OøH Yell:   lol
10  02:35 26/30    √inylrake           oØh Yell:   tnx
10  05:58 11/30    Bääk                OøH Yell:   so no one fighting Q I take it...
10  06:04 08/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   On it
10  07:24 27/30    √inylrake           oØh Yell:   orob is baak if i lket you live u kill me
10  11:35 00/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   noooooooo
10  11:41 25/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   I almost touched it
10  *SD* 12:15 25/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   I like the minies w/ teh trebs
10  +PG+ 12:53 06/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   gg
10  +PG+ 12:53 14/30    Bääk                OøH Yell:   heh
10  +PG+ 12:55 24/30    Bääk                OøH Yell:   gga
10  +PG+ 12:57 00/30    Bääk                OøH Yell:   gfa
10  +PG+ 13:00 11/30    Bääk                OøH Yell:   lol


11  (20)060617 2329 BFQ- Venice   ^ StB FFA 4 Venice

11  -PT- -00:38 16/30    Bääk                OøH Yell:   funk funk funk
11  -PT- -00:30 12/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   what
11  -PT- -00:24 04/30    Bääk                OøH Yell:   this combo :)
11  -PT- -00:15 27/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   rs?
11  -PT- -00:11 10/30    Bääk                OøH Yell:   no I like it! :D
11  00:04 22/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   oh, funk is good
11  00:13 19/30    Bääk                OøH Yell:   aye like "funky cool"
11  00:57 06/30    Bääk                OøH Yell:   my airship not moving?!?
11  01:08 27/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   no?
11  01:18 07/30    Bääk                OøH Yell:   now it is
11  01:20 00/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   then we keel you
11  01:20 24/30    Bääk                OøH Yell:   wouldn't move?!?
11  01:29 11/30    √inylrake           oØh Yell:   dunno tell me where it is and ill let u know
11  01:30 25/30    Bääk                OøH Yell:   it was freakin' out man
11  01:31 06/30    Quesø               OøH Yell:   where is it, so we can take a look
11  01:37 19/30    Bääk                OøH Yell:   heh
11  01:40 04/30    Bääk                OøH Yell:   I KEEL U ALL
11  01:46 04/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   baak is NW :)
11  01:58 17/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   vr SE, and Q NE
11  02:15 21/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   on this map, player below you is clockwise
11  02:40 28/30    Bääk                OøH Yell:   it's start-dependent?!? wtf?!? :)
11  02:55 09/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   PLayer above is counter-clockwise
11  03:02 24/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   at start, once tagging happens that's over
11  07:04 19/30    √inylrake           oØh Yell:   Q-100%? I am seeing a pattern
11  07:10 29/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   Hmmm
11  07:13 07/30    Quesø               OøH Yell:    i haveny seen anyone
11  07:25 19/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   baak, you were hitting my airship w/ miniballs
11  07:30 00/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   and they did nothing
11  07:30 12/30    Bääk                OøH Yell:   aye
11  07:35 04/30    √inylrake           oØh Yell:   i meant pattern of b/f and i keeling each other
11  07:37 27/30    Bääk                OøH Yell:   not powerful enough I guess
11  08:03 07/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   I'd've bet credits to navy beans they'd've put 
11  08:05 07/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   dent in it
11  08:23 04/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   Q-hunt
11  09:35 18/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   ok, Q hunt is off!
11  +PG+ 10:04 06/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   gg
11  +PG+ 10:06 16/30    Bääk                OøH Yell:   heh


12  (20)060617 2344 BFQ- Picket Fe^ StB FFA 4 Picket Fences / Picket Fences - Dwarf Riot

12  -PT- -00:22 25/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   this is such a fun map
12  -PT- -00:15 11/30    Bääk                OøH Yell:   aye, an all-time fave
12  -PT- -00:15 09/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   haven't donit in too long
12  00:05 06/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   blind?
12  00:14 16/30    Bääk                OøH Yell:   no sorry
12  00:30 26/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   no need for sorrow
12  01:00 27/30    Bääk                OøH Yell:   wow
12  01:09 06/30    Bääk                OøH Yell:   watch for poison
12  01:31 26/30    √inylrake           oØh Yell:   how did that ball get green?
12  01:39 06/30    Bääk                OøH Yell:   went over your head
12  01:45 14/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   don't know, but now you  must die
12  01:47 29/30    √inylrake           oØh Yell:   i'll say
12  04:32 15/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   hehs
12  04:45 06/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   I was hoping that...
12  04:59 15/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   so much for hoping!
12  05:02 23/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   failed me twice
12  05:53 13/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   good fight, vr !
12  05:56 20/30    √inylrake           oØh Yell:   gf
12  06:00 28/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   funliness
12  +PG+ 07:02 07/30    Quesø               OøH Yell:   lol
12  +PG+ 07:03 05/30    Quesø               OøH Yell:   gg
12  +PG+ 07:03 06/30    Bääk                OøH Yell:   gga
12  +PG+ 07:03 22/30    √inylrake           oØh Yell:   gga
12  +PG+ 07:04 27/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   gg


13  (20)060618 0007 BFQ- Lichen_Fi^ StB 2 Team RZD Lichen_final / Lichen Unto Death .

13  -PT- -00:56 02/30    Bääk                OøH Yell:   lol 12 trebs!
13  -PT- -00:52 24/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   lol
13  -PT- -00:41 16/30    Quesø               OøH Whisper:   wow
13  -PT- -00:33 00/30    Quesø               OøH Whisper:   thx
13  -PT- -00:29 07/30    Frumius Mob   iOøH     Whisper:   not much trading available
13  -PT- -00:22 26/30    Frumius Mob   iOøH     Whisper:   just  stuck w/ nut
13  -PT- -00:22 25/30    Bääk                OøH Yell:   geez that's a lot :)
13  00:23 13/30    √inylrake           oØh Whisper:   want airship? i can;t control many diff well
13  00:27 16/30    Bääk                OøH Whisper:   ok
13  00:39 22/30    Frumius Mob   iOøH     Whisper:   if we get it, bring it to pyramid
13  00:42 03/30    Bääk                OøH Whisper:   want something else?
13  00:44 22/30    Bääk                OøH Whisper:   another treb?
13  00:47 04/30    √inylrake           oØh Whisper:   nope
13  00:54 12/30    Frumius Mob   iOøH     Whisper:   if they get it we must keel them 
13  01:03 23/30    Bääk                OøH Whisper:   this is nuts - we get reinforcements too
13  01:04 01/30    Frumius Mob   iOøH     Whisper:   actually, let's make that the plan anyway :)
13  01:07 12/30    Quesø               OøH Whisper:   yes
13  01:23 05/30    Frumius Mob   iOøH     Whisper:   forgot, we can't really move this much
13  01:57 12/30    Frumius Mob   iOøH     Whisper:   sorry
13  04:21 27/30    Bääk                OøH Whisper:   got nailed BUT got their airship
13  04:52 15/30    Bääk                OøH Whisper:   finally
13  05:28 15/30    Frumius Mob   iOøH     Whisper:   go up and heal yourself
13  05:31 20/30    Quesø               OøH Whisper:   going
13  05:39 07/30    Bääk                OøH Whisper:   nice work mid btw
13  05:43 02/30    √inylrake           oØh Whisper:   tnx
13  05:58 29/30    Frumius Mob   iOøH     Whisper:   nice
13  06:11 06/30    Bääk                OøH Whisper:   i don't see them do you?
13  06:17 03/30    √inylrake           oØh Whisper:   some are SE
13  06:21 22/30    Bääk                OøH Whisper:   k
13  06:21 22/30    Frumius Mob   iOøH     Whisper:   our airship died
13  06:29 17/30    √inylrake           oØh Whisper:   were a couple of trebs Mid S too
13  07:22 01/30    Bääk                OøH Whisper:   they got one of mine
13  07:55 26/30    Bääk                OøH Whisper:   frickin' duds
13  09:54 19/30    Frumius Mob   iOøH     Whisper:   reins never came
13  10:01 11/30    Quesø               OøH Whisper:   no
13  10:17 14/30    Frumius Mob   iOøH     Whisper:   heal
13  12:21 25/30    Frumius Mob   iOøH     Whisper:   nice shot
13  12:53 08/30    Quesø               OøH Whisper:   nice
13  13:30 06/30    Frumius Mob   iOøH     Whisper:   nice
13  13:32 05/30    √inylrake           oØh Whisper:   red treb
13  13:42 22/30    Frumius Mob   iOøH     Whisper:   just keep healing
13  14:33 15/30    √inylrake           oØh Whisper:   nice
13  15:00 11/30    Frumius Mob   iOøH     Whisper:   have to tag soon
13  15:30 27/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   good game, guys
13  +PG+ 15:52 02/30    √inylrake           oØh Yell:   gga
13  +PG+ 15:53 00/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   nice
13  +PG+ 15:53 11/30    √inylrake           oØh Whisper:   nice


14  (20)060618 0023 BFQ  StoneHear^ StB FFA 3 StoneHeart RDF v1.0gb2 / StoneHeart RDF ~ Maze 3

14  -PT- -00:29 03/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   INSANITY!@W#&#(
14  -PT- -00:23 14/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   :)
14  -PT- -00:23 11/30    Bääk                OøH Yell:   heh
14  -PT- -00:18 03/30    Quesø               OøH Yell:   is map off
14  -PT- -00:17 22/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   in a good way
14  -PT- -00:12 10/30    Bääk                OøH Yell:   think map on
14  -PT- -00:08 04/30    Bääk                OøH Yell:   only trebs will show up
14  02:37 01/30    Bääk                OøH Yell:   oh man
14  04:03 19/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   my treb isn't firing
14  04:11 02/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   hmm, shoots arrows
14  04:13 11/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   but won't lob
14  05:00 27/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   finally lobbed
14  05:12 22/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   the slacker treb
14  05:29 13/30    Quesø               OøH Yell:   lol
14  05:33 28/30    Bääk                OøH Yell:   geez q - 3 duds...
14  08:35 14/30    Quesø               OøH Yell:   lol
14  08:42 28/30    Bääk                OøH Yell:   yeah thought that might happen
14  +PG+ 10:25 08/30    Bääk                OøH Yell:   wish you could run over them
14  +PG+ 10:26 21/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   gg
14  +PG+ 10:28 03/30    Bääk                OøH Yell:   ;)
14  +PG+ 10:29 04/30    Quesø               OøH Yell:   yes
14  +PG+ 10:30 07/30    Bääk                OøH Yell:   gga
14  +PG+ 10:32 09/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   that'd be great


15  (20)060618 0039 BFQ  StoneHear^ StB FFA 3 StoneHeart RDF v1.0gb2 / StoneHeart RDF ~ Maze 3

15  -PT- -00:33 26/30    Bääk                OøH Yell:   well no mondo - no matter :)
15  -PT- -00:20 15/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   same result, i think, as last game?
15  -PT- -00:15 23/30    Bääk                OøH Yell:   aye
15  -PT- -00:11 17/30    Bääk                OøH Yell:   thought it might sub for jman
15  00:06 15/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   didn't have ghols before
15  00:13 08/30    Bääk                OøH Yell:   you are right
15  00:32 05/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   omg, i see you both
15  00:46 26/30    Bääk                OøH Yell:   ch33tz! :D
15  09:46 29/30    Bääk                OøH Yell:   geez
15  09:48 20/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   whoot⁄
15  +PG+ 10:05 14/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   noooooooo!
15  +PG+ 10:06 08/30    Bääk                OøH Yell:   heh
15  +PG+ 10:08 26/30    Frumius Mob   iOøH     Yell:   gg :)
15  +PG+ 10:09 22/30    Bääk                OøH Yell:   gga
15  +PG+ 10:12 06/30    Bääk                OøH Yell:   gfa